Cách đọc sách, có ba điểm. Tâm mắt miệng, tin điều trọng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan