Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước. Ngày đêm hầu, không rời giường. Tang ba năm, thường thương nhớ. Chỗ ở đỗi, không rượu thịt. Tang đủ lễ, cúng hết lòng. Việc người chết, như người sống.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan