Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan