Cùng là người, khác tộc loại. Thô tục nhiều, nhân từ ít. Đúng người nhân, người kính sợ. Nói thẳng lời, không dẻ nịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn. Đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Không gần hiền, hại vô cùng. Tiểu nhân đến, trăm việc hư.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan