Đi thong thả, đứng ngay thẳng. Chào cúi sâu, lại cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng. Chớ ngồi dang, không rung đùi.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan