Đối người ở, thân đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan