Đông phải ấm, hạ phải mát. Sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan