Gian phòng sạch, vách tường sạch. Bàn học sạch, bút nghiên ngay. Mực mài nghiêng, tâm bất chánh. Chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở, chỗ cố định. Đọc xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bổ. Không sách Thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và Hiền, dần làm được.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan