Không gắng làm, chỉ học văn. Chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn. Theo ý mình, mù lẽ phải.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan