Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày, mang chỉnh tề. Nón quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan