Chỉ đức học, chỉ tài nghệ. Không bằng người, phải tự gắng. Nếu quần áo, hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan