Mình có tài, chớ dùng riêng. Người có tài, không chỉ trích. Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo. Chớ ghét cũ, không thích mới. Người không rảnh, chớ não phiền. Người bất an, không quấy nhiễu.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan