Nghe lỗi giận, nghe khen vui. Bạn xấu đến, bạn hiền đi. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương, dần gần gũi.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan