Người có lỗi, chớ vạch trần. Việc riêng người, chớ nói truyền. Khen người thiện, tức là tốt. Người biết được, càng tốt hơn. Khen người ác, chính là ác. Ác cùng cực, tai họa đến. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi không ngăn, đôi bên sai.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan