Hễ nhận cho, phân biệt rõ. Cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người, trước hỏi mình. Mình không thích, phải mau ngưng.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan