Ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan