Phàm là người, đều yêu thương. Che cùng trời, ở cùng đất.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan