Phàm nói ra, tín trước tiên. Lời dối trá, sao nói được. Nói nhiều lời, không bằng ít. Phải nói thật, chớ xảo nịnh. Lời gian xảo, từ bẩn thỉu. Thói tầm thường, phải trừ bỏ.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan