Thấy chưa thật, chớ nói bừa. Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui sai. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan