Phép người con, Thánh nhân dạy. Hiếu đễ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức, thì học văn.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan