Giảng giải Đệ Tử Quy

Phép người con, Thánh nhân dạy. Hiếu đễ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức, thì học văn.

Phép người con, Thánh nhân dạy. Hiếu đễ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức, thì học văn.

Đọc Thêm

Bình đẳng thương yêu tất cả chúng sinh

Bình đẳng thương yêu tất cả chúng sinh

Đọc Thêm

Phàm là người, đều yêu thương. Che cùng trời, ở cùng đất.

Phàm là người, đều yêu thương. Che cùng trời, ở cùng đất.

Đọc Thêm

Người hạnh cao, danh tự cao. Mọi người trọng, không bề ngoài. Người tài năng, tiếng tự cao. Được người phục, chẳng do khoe.

Người hạnh cao, danh tự cao. Mọi người trọng, không bề ngoài. Người tài năng, tiếng tự cao. Được người phục, chẳng do khoe.

Đọc Thêm

Mình có tài, chớ dùng riêng. Người có tài, không chỉ trích. Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo. Chớ ghét cũ, không thích mới. Người không rảnh, chớ não phiền. Người bất an, không quấy nhiễu.

Mình có tài, chớ dùng riêng. Người có tài, không chỉ trích. Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo. Chớ ghét cũ, không thích mới. Người không rảnh, chớ não phiền. Người bất an, không quấy nhiễu.

Đọc Thêm

Người có lỗi, chớ vạch trần. Việc riêng người, chớ nói truyền. Khen người thiện, tức là tốt. Người biết được, càng tốt hơn. Khen người ác, chính là ác. Ác cùng cực, tai họa đến. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi không ngăn, đôi bên sai.

Người có lỗi, chớ vạch trần. Việc riêng người, chớ nói truyền. Khen người thiện, tức là tốt. Người biết được, càng tốt hơn. Khen người ác, chính là ác. Ác cùng cực, tai họa đến. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi không ngăn, đôi bên sai.

Đọc Thêm

Hễ nhận cho, phân biệt rõ. Cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người, trước hỏi mình. Mình không thích, phải mau ngưng.

Hễ nhận cho, phân biệt rõ. Cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người, trước hỏi mình. Mình không thích, phải mau ngưng.

Đọc Thêm

Ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài.

Ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài.

Đọc Thêm

Phàm nói ra, tín trước tiên. Lời dối trá, sao nói được. Nói nhiều lời, không bằng ít. Phải nói thật, chớ xảo nịnh. Lời gian xảo, từ bẩn thỉu. Thói tầm thường, phải trừ bỏ.

Phàm nói ra, tín trước tiên. Lời dối trá, sao nói được. Nói nhiều lời, không bằng ít. Phải nói thật, chớ xảo nịnh. Lời gian xảo, từ bẩn thỉu. Thói tầm thường, phải trừ bỏ.

Đọc Thêm

Thấy chưa thật, chớ nói bừa. Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui sai. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý.

Thấy chưa thật, chớ nói bừa. Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui sai. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý.

Đọc Thêm

Trang 1 trên 512345