Giảng giải Đệ Tử Quy

Thấy người tốt, nên sửa mình. Dù còn xa, cũng dần kịp. Thấy người xấu, tự kiểm điểm. Có thì sửa, không cảnh giác.

Thấy người tốt, nên sửa mình. Dù còn xa, cũng dần kịp. Thấy người xấu, tự kiểm điểm. Có thì sửa, không cảnh giác.

Đọc Thêm

Chỉ đức học, chỉ tài nghệ. Không bằng người, phải tự gắng. Nếu quần áo, hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn.

Chỉ đức học, chỉ tài nghệ. Không bằng người, phải tự gắng. Nếu quần áo, hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn.

Đọc Thêm

Nghe lỗi giận, nghe khen vui. Bạn xấu đến, bạn hiền đi. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương, dần gần gũi.

Nghe lỗi giận, nghe khen vui. Bạn xấu đến, bạn hiền đi. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương, dần gần gũi.

Đọc Thêm

Lỗi vô ý, gọi là sai. Lỗi cố ý, gọi là tội. Biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.

Lỗi vô ý, gọi là sai. Lỗi cố ý, gọi là tội. Biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.

Đọc Thêm

Tầm quan trọng của chữ “Cẩn”

Tầm quan trọng của chữ “Cẩn”

Đọc Thêm

Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quí thời gian. Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong, rửa tay sạch.

Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quí thời gian. Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong, rửa tay sạch.

Đọc Thêm

Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày, mang chỉnh tề. Nón quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn.

Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày, mang chỉnh tề. Nón quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn.

Đọc Thêm

Áo quí sạch, không quí đắt. Hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống, chớ kén chọn. Ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu. Uống say rồi, rất là xấu.

Áo quí sạch, không quí đắt. Hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống, chớ kén chọn. Ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu. Uống say rồi, rất là xấu.

Đọc Thêm

Đi thong thả, đứng ngay thẳng. Chào cúi sâu, lại cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng. Chớ ngồi dang, không rung đùi.

Đi thong thả, đứng ngay thẳng. Chào cúi sâu, lại cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng. Chớ ngồi dang, không rung đùi.

Đọc Thêm

Vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. Cầm vật rỗng, như vật đầy. Vào phòng trống, như có người. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi.

Vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. Cầm vật rỗng, như vật đầy. Vào phòng trống, như có người. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi.

Đọc Thêm

Trang 2 trên 512345