Giảng giải Đệ Tử Quy

Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt.

Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương,  cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt.

Đọc Thêm

Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận.

Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận.

Đọc Thêm

Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước. Ngày đêm hầu, không rời giường. Tang ba năm, thường thương nhớ. Chỗ ở đỗi, không rượu thịt. Tang đủ lễ, cúng hết lòng. Việc người chết, như người sống.

Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước. Ngày đêm hầu, không rời giường. Tang ba năm, thường thương nhớ. Chỗ ở đỗi, không rượu thịt. Tang đủ lễ, cúng hết lòng. Việc người chết, như người sống.

Đọc Thêm

Đối người ở, thân đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục.

Đối người ở, thân đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục.

Đọc Thêm

Tôn sư trọng đạo

Tôn sư trọng đạo

Đọc Thêm

Ba điều kiện phải tuân thủ khi học tập Thánh Hiền

Ba điều kiện phải tuân thủ khi học tập Thánh Hiền

Đọc Thêm

Người nhân đức

Người nhân đức

Đọc Thêm

Cùng là người, khác tộc loại. Thô tục nhiều, nhân từ ít. Đúng người nhân, người kính sợ. Nói thẳng lời, không dẻ nịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn. Đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Không gần hiền, hại vô cùng. Tiểu nhân đến, trăm việc hư.

Cùng là người, khác tộc loại. Thô tục nhiều, nhân từ ít. Đúng người nhân, người kính sợ. Nói thẳng lời, không dẻ nịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn. Đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Không gần hiền, hại vô cùng. Tiểu nhân đến, trăm việc hư.

Đọc Thêm

Không gắng làm, chỉ học văn. Chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn. Theo ý mình, mù lẽ phải.

Không gắng làm, chỉ học văn. Chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn. Theo ý mình, mù lẽ phải.

Đọc Thêm

Cách đọc sách, có ba điểm. Tâm mắt miệng, tin điều trọng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác.

Cách đọc sách, có ba điểm. Tâm mắt miệng, tin điều trọng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác.

Đọc Thêm

Trang 4 trên 512345