Ở nhà phải hiếu

Kính trọng mọi người

Cẩn

Tín

Bình đẳng yêu thương

Gần người hiền

Có thừa sức thì học văn