Thấy rác mà chẳng nhặt lên, thì con người ấy làm nên việc gì