Clip “Tết tri ân, xuân hiếu hạnh 2023”

Đạo hiếu là cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Người xưa đã dạy: “Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức”, “trong trăm điều thiện, chữ Hiếu đứng đầu”. Công ơn, ân đức của cha mẹ đối với chúng ta cao hơn núi, sâu hơn biển, không thể nào đong đếm được.

Vào dịp Tết Quý Mão 2023, các thầy cô giáo Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức đã thực hành hiếu đạo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trước Tết, các thầy cô đi tảo mộ, mời tổ tiên về đoàn tụ với con cháu để cùng đón một cái Tết đoàn viên ấm áp. Trong những ngày giáp Tết và những ngày đầu năm mới, các thầy cô đã đi thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, biếu tặng lì xì và thực hiện nghi thức lễ lạy tri ân, rửa chân tri ân ông bà, cha mẹ.

Chúng ta hãy cùng nhau trân trọng, gìn giữ và lan tỏa tinh thần “Tết tri ân – Xuân hiếu hạnh” đến các thế hệ mai sau!


For coffee lovers who want to enjoy a café-quality espresso at home, a high-quality espresso machine is a must-have appliance. While there are many espresso machines available on the market, finding one that is both affordable and offers excellent performance can be a challenge. In this blog, we’ll take a closer look at the best espresso machine under $500, discussing their key features, benefits, and what to look for when buying one.
What should I look for when buying an espresso machine under $500?
When buying an espresso machine under $500, look for features such as a steam wand for frothing milk, a built-in grinder, and adjustable brewing pressure. It is also important to consider the machine’s ease of use, cleaning, and maintenance.
Are there any espresso machines under $500 that come with a built-in grinder?
Yes, there are some espresso machines under $500 that come with a built-in grinder. However, these machines tend to be manual espresso machines and may require a bit more effort and skill to use compared to automatic machines.
Can an espresso machine under $500 produce café-quality espresso?
Yes, it is possible to find an espresso machine under $500 that can produce café-quality espresso. However, it is important to choose a machine with good reviews and ratings, and to take the time to learn how to use it correctly.
Conclusion
A high-quality espresso machine is an essential appliance for coffee lovers who want to enjoy café-quality espresso at home. While there are many options available on the market, finding an affordable and high-performance machine can be a challenge. With careful research and consideration, you can find the best espresso machine under $500 to suit your needs and budget. When choosing an espresso machine, look for features such as a steam wand, built-in grinder, and adjustable brewing pressure, and consider the machine’s ease of use, cleaning, and maintenance.
We hope this article was helpful! We are always happy to answer any questions that you may have so feel free to reach out to us at Queen’s Bowl. Please let us know if you have any suggestions for blog posts you would like to see us do in the future.