Sức mạnh từ lòng tin

Vào thời chiến quốc, nước Tần sự thay đổi về pháp chế, chính là biến pháp Thương Ưởng mà nhiều người đã biết. Khi đó do chính quyền của nước Tần, có thể đã mất đi sự tin tưởng của người dân, cho nên trước biến pháp (sự thay đổi về pháp chế), Thương Ưởng đã làm một việc.

Thương cầm một tấm gỗ, viết lên đó: “Chỉ cần đưa tấm gỗ này di chuyển từ cửa Nam về cửa Bắc, thì sẽ có được mười lạng bạc”. Dân chúng đứng bên quan sát, đều không có ai đi làm. Từ việc này có thể thấy được, người dân đã mất đi lòng tin bao lâu rồi?

Hiện tại khi chúng ta ở trong gia đình, ở xã hội, phải lập lại lòng tin, cũng phải có một sự kiên trì bền bỉ và thật lòng. Cho nên, Thương Ưởng đã dùng tiền từ mười đến hai mươi lạng bạc, lại đến ba mươi lạng bạc, cuối cùng đến năm mươi lạng bạc, mới có một người đàn ông đi đến nói sẽ chuyển tấm gỗ thử xem sao. Sau khi chuyển đi rồi, quả nhiên đã trả cho anh ta năm mươi lạng. Người dân thấy được việc này liền ngạc nhiên, cảm nhận được quan phủ khi đó đã nói là làm. Đương nhiên ngoài việc đã nói phải làm, cũng không được nay thay mai đổi, không được thay đổi một cách dễ dàng, nếu không con người ở cõi này sẽ không ai phục cả.

CÂU CHUYỆN NHỎ – TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)